Słownik
Usługodawca – Firma SOLWELO, NIP: 9542339366, REGON: 160358660
Usługobiorca (Klient) – osoba wysyłająca Formularz Zgłoszeniowy/korzystająca z Usługi
Operator Urządzenia Quantec – osoba operująca urządzenie Quantec w celu wykonywania Analizy/Terapii
Urządzenie Quantec – System Instrumentalnej Biokomuniacji (producent Quantec GmbH)
Usługa – Analiza/Terapia Quantec

Formularz Zgłoszeniowy : https://quantec-terapie.pl/quantec-terapie/formularz-zgloszenia-quantec
Regulamin i Polityka Prywatności : https://quantec-terapie.pl/quantec-terapie/regulamin-quantec

I

1. Świadczenie Usługi odbywa się zdalnie na odległość.
2. Analiza/Terapia Quantec jest zgodna z oprogramowaniem i działaniem radionicznego systemu Biokomunikacji Instumentalnej Quantec i jest metodą niekonwencjonalną.
3. Operator Urządzenia Quantec wykonuje Analizę/Terapię Quantec zgodnie z oprogramowaniem systemowym Biokomunikacji Instumentalnej Quantec.
4. Działanie Urządzenia Quantec opiera się na zjawiskach fizyki kwantowej. Zjawiska fizyki kwantowej są ogólnie przyjęte przez naukę głównego nurtu (przykład: Inżynieria kwantowa/Mechanika kwantowa) i programy badawcze środowisk naukowych (przykład: Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju CORDIS)
5. Operowanie Urządzenia Quantec nie wymaga specjalizacji medycznej, gdyż nie jest to wyrób medyczny. Urządzenie Quantec nie ma przeznaczenia medycznego i jego działanie różni się od tego typu urządzeń.
6. Analiza Quantec nie jest badaniem laboratoryjnym i nie jest specjalistycznym konwencjonalnym badaniem medycznym.
7. Terapia Quantec ma oddziaływanie psychosomatyczne, nie jest leczeniem medycznym, nie stanowi pomocy w rozumieniu medycyny konwencjonalnej, nie zastępuje konwencjonalnego leczenia medycznego.
8. Operator Urządzenia Quantec nie jest specjalistą w dziedzinie medycyny konwencjonalnej, nie udziela konsultacji medycznej, nie zmienia dawkowania leków medycznych zażywanych przez klienta i nie stosuje żadnych działań/metod wpływających na jakiekolwiek decyzje Klienta w związku z jego leczeniem medycznym i nie bierze odpowiedzialności za wszelkie poczynania Klienta.
9. Objawów chorobowych, złego samopoczucia psychicznego, jakichkolwiek problemów zdrowotnych, urazów i innych dolegliwości organizmu nie należy lekceważyć i należy zgłosić się do szpitala lub lekarza prowadzącego w celu uzyskania prawidłowej pomocy medycznej.
10. Poprawa samopoczucia i stanu zdrowia przy zastosowaniu Terapii Quantec może przyczyniać się do zmniejszenia/zmiany/wykluczenia środków farmakologicznych, lecz wszelkie zmiany dawkowania i przyjmowania leków farmakologicznych i przebiegu leczenia medycznego powinny następować jedynie pod opieką lekarza prowadzącego. Nie należy bagatelizować wytycznych związanych z podjętym konwencjonalnym leczeniem medycznym.
11. Wykonanie Analizy i przebieg Terapii wymagają aktualnej fotografii całej sylwetki na jasnym jednolitym tle oraz imienia i nazwiska osoby zgłoszonej.
12. Urządzenie Quantec na podstawie wykonanej Analizy generuje wyniki, jako gotową do uruchomiania Terapię, zwaną inaczej Programem Terapeutycznym. Analiza wykonywana jest w obszarze określonym przez Klienta. Wyniki Analizy i Terapia Quantec przebiegają i są zgodne z oprogramowaniem Systemu Instrumentalnej Biokomuniacji. Czas trwania oraz efekty Terapii Quantec nie są określane przez Operatora Urządzenia. Oprogramowanie Urządzenia podczas trwania terapii, poprzez specyfikę swojego działania, pozostaje w łączności z biosystemem osoby, komunikuje o zmianach w zakresie nadawania terapii, aktualizuje program terapeutyczny, zmienia intensywność oraz potencję wysyłanego programu, przedłuża lub zakańcza nadawanie terapeutyczne, komunikuje o potrzebie wprowadzenia nowego, dodatkowego programu terapeutycznego, czy potrzebie kontaktu bezpośrednio z Klientem w celu zaktualizowania Terapii. Na podany przez Klienta w Formularzu Zgłoszeniowym adres e-mail Klient otrzymuje wyniki Analizy/Program do Terapii. Aktualne nadawanie terapeutyczne uruchomionego programu Klient e-mailowo otrzymuje jednorazowo do końca każdego miesiąca trwania Terapii.
13. Wszelkie informacje o Systemie Instrumentalnej Biokomuniacji, działaniu Urządzenia Quantec można uzyskać na stronie/u producenta Urządzenia Quantec : https://www.quantec.eu/pl oraz w witrynie i stronach podrzędnych : https://quantec-terapie.pl/ lub  kontaktując się z producentem : Quantec GmbH.
14. Wytyczne do skorzystania z Usługi znajdują się w witrynie ze stronami podrzędnymi : https://quantec-terapie.pl/

II

1. Za usługę umożliwiona jest płatność przelewem bankowym lub systemem płatności PayPal.
2. Wpłaty na poczet usługi dokonać należy zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej https://quantec-terapie.pl, zgodnie ze sposobem płatności : https://quantec-terapie.pl/quantec-terapie/cennik/sposoby-platnosci/.
3. Za wybraną usługę Klient może dokonać płatności wg cennika podstawowego lub wybierając formę abonamentową, decydując się wtedy do regulowania płatności rozłożonej na określony w pakiecie okres czasu, jednocześnie Klient przyjmuje dobrowolnie, że przysługuje mu możliwość wcześniejszej rezygnacji z zadeklarowanego okresu terapeutycznego z miesięcznym wypowiedzeniem wybranego abonamentu.
4. Wpłaty za przedłużenie/usługę abonamentową należy dokonać maksymalnie do 20-tego dnia miesiąca obejmującego przedłużenie/usługę abonamentową.
5. Realizacja Usługi Analizy/Opracowania Terapii (tzw. programu terapeutycznego) następuje w terminie od 3-21 dni roboczych, po spełnieniu przez Klienta wszystkich wymagań Regulaminu i zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym Usługodawcy.
6. Zwrot środków pieniężnych możliwy jest w przypadku nie wykonanej jeszcze usługi Analizy/Terapii Quantec i zostanie przekazany w terminie do 14 dni na konto bankowe, z którego została dokonana wpłata przez Klienta.
7. Klient dokonujący płatności zgodnie z cennikiem podstawowym, powiadomi w wiadomości e-mailowej wysłanej na adres: quantec.terapie@gmail.com o chęci zakończenia Terapii Quantec i uczyni to do końca trwającego miesiąca. Inaczej Terapia będzie przedłużona i będzie wymagała opłacenia następnego miesiąca terapii.
8. Przed wykonaniem przelewu na poczet Usługi, Klient zatwierdza swoją zgodność z treścią niniejszego Regulaminu poprzez wysłanie Formularza Kontaktowego, czyli spełnia wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
9. Zarówno przed, jak i po dokonaniu wpłaty Usługodawca ma prawo nie wykonać Analizy/Terapii Quantec bez uzasadnienia, jeśli uznaje, że nie zostały spełnione przez Klienta wymagania przedstawiane w niniejszym Regulaminie, tym samym Usługodawca nie wykonuje Usługi, nim Klient nie spełni wymagań niniejszego Regulaminu, a niemożność zrealizowania Usługi to wynik zaniechań/poczynań Klienta. Klient nie będzie miał żadnych pretensji w przypadku niezrealizowania Usługi. Klient w sytuacji niezrealizowanej Usługi otrzyma zwrot wpłaconych środków.

III

1. Klient jest pełnoletni i nie podlega częściowemu ani całkowitemu ubezwłasnowolnieniu, w pełni korzysta ze swoich praw decydowania o sobie i swoim życiu, bez wpływu osób postronnych na wszystkie swoje poczynania i decyzje.
2. Klient decyzję o Analizie/Terapii Quantec podejmuje samodzielnie, świadomie, w zgodzie ze sobą i dobrowolnie oraz nie ma żadnych wątpliwości, co do podjętej osobistej decyzji i własnego poczucia bezpieczeństwa wobec działania urządzenia Quantec.
3. Wszelkie decyzje są wynikiem działań Klienta, za co jako osoba pełnoletnia, nie podlegająca częściowemu ani całkowitemu ubezwłasnowolnieniu ponosi pełną odpowiedzialność.
4. Klient Formularz Zgłoszeniowy wysyła osobiście.
5. Wysłanie Formularza Zgłoszeniowego, co za tym idzie Zatwierdzenie Regulaminu przez osobę postronną („osobę trzecią”) za osobę pełnoletnią, nie podlegającą częściowemu ani całkowitemu ubezwłasnowolnieniu uznaje się za nie spełnienie wymogów niniejszego Regulaminu, a Usługodawca nie będzie podejmował się żadnych czynności świadczenia Usług.
6. W przypadku osoby niepełnoletniej/niepełnosprawnej Formularz Zgłoszeniowy może być wysłany jednie przez opiekuna prawnego z nieograniczoną władzą rodzicielską/pełnią władzy opiekuńczej. Opiekunem prawnym z nieograniczoną władzą rodzicielską/pełnią władzy opiekuńczej nazywa się w niniejszym Regulaminie Klientem. Odpowiedzialność za decyzję wykonania Analizy/Terapii Quantec osobie niepełnoletniej, ponoszą opiekunowie prawni z nieograniczoną władzą rodzicielską/pełnią władzy opiekuńczej. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej/niepełnosprawnej  wymaga przesłania w wiadomości e-mailowej prawidłowo napisanego oświadczania z pisemnym podpisem/ami, że decyzja o Analizie/Terapii Quantec dla dziecka jest dobrowolną wolą i zgodą opiekuna/rodzica, jak również oświadczenie zawierać musi zapis o akceptacji i zatwierdzeniu w całości niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Oświadczenie wymagane jest także w sytuacji, gdy jeden z opiekunów sprawuje pieczę nad dzieckiem, a drugi ma prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. W przypadku, o którym mowa w punkcie 6 III części Regulaminu, wpłata na poczet Usługi dokonana powinna być po wysłaniu oświadczenia.
7. Klient ma pełną  świadomość o spoczywającej na nim odpowiedzialności za osobę, o której mowa w punkcie 6 zamieszczonym w części III Regulaminu, a Usługodawca za żadne poczynania i decyzje Klienta nie bierze odpowiedzialności.
8. Klient nie ma obowiązku przedstawiać oświadczenia, ale akceptuje, że wiąże się z niedopełnieniem wymogów Regulaminu i niemożnością skorzystania z Usługi.
9. Nie spełnienie wymogów przez Klienta to wynik zaniechań/poczynań Klienta i uniemożliwia świadczenie Usługi przez Usługodawcę i zgodnie z treścią Regulaminu jednoznaczne jest ze zwrotem wpłaconych przez Klienta na poczet usługi środków, jeśli Klient wpłaty dokona.
10. Klient wyraża świadomą i dobrowolną zgodę na Analizę/Terapię Quantec i nie będzie w żaden sposób obarczać odpowiedzialnością Usługodawcy za swoje decyzje i podjęte działania w związku z podjętym leczeniem konwencjonalnym, bądź alternatywnym oraz sam bierze odpowiedzialność, podejmuje świadome i dobrowolne decyzje o sposobie i rodzaju podejmowanych działań i metod terapii/leczenia/wspierania zdrowia, równowagi i samorozwoju.
11. Do zrealizowania Usługi wymagane jest, by osoba wysyłająca Formularz Zgłoszeniowy zaakceptowała niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności. Osoba decydująca się na wysyłanie Formularza Zgłoszeniowego przez stronę : https://quantec-terapie.pl/quantec-terapie/formularz-zgloszenia-quantec w pełni akceptuje i zatwierdza swoją zgodność z treścią niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
12. Klient kontaktujący się z Usługodawcą w związku z oferowanymi Usługami, wysyłający Formularz Zgłoszeniowy podaje informacje zgodne z prawdą (nie podaje fałszywych informacji) oraz nie podejmuje żadnych działań mających Usługodawcę wprowadzać w błąd i na Kliencie spoczywa pełna odpowiedzialność w przypadku podejmowania takich działań.
13. Klient przed zatwierdzeniem Regulaminu zapozna się z informacjami na temat Systemu Instrumentalnej Biokomuniacji i działania Quantec, a zatwierdzając niniejszy Regulamin potwierdza, że zdobył wystarczające mu informacje na temat Systemu Instrumentalnej Biokomuniacji i działania Quantec, aby dobrowolnie, świadomie, w zgodzie ze sobą i samodzielnie podjąć decyzję o korzystaniu z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
14. Zaakcentowanie/Zatwierdzenie przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności rozpoczyna się w momencie przesłania Formularza Zgłoszeniowego. Osoba wysyłająca Formularz Zgłoszeniowy ma prawo nie zatwierdzić treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
15. Usługodawca może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Klient ma dostęp do Regulaminu poprzez stronę internetową : https://quantec-terapie.pl/quantec-terapie/regulamin-quantec. Klient otrzymuje informacje o dostępie do strony internetowej w wiadomości e-mailowej odebranej od Usługodawcy z adresu : quantec.terapie@gmail.com.
16. Klient w związku ze złożonym przez Formularz Zgłoszeniowy zamówieniem Usługi i korzystaniem z Usługi nie będzie rościć wobec Usługodawcy żadnych pretensji.
17. Usługodawca zastrzega, że w przypadku naruszania przez Klienta niniejszego Regulaminu, Usługa nie zostanie zrealizowana.
18. Klient nie będzie w żaden sposób nakłaniał do udzielania/wymagał od Usługodawcy udzielania:
a) pomocy w podejmowaniu przez Klienta decyzji,
b) doradztwa w zakresie leczenia farmakologicznego/medycznego, dokonywaniu wyboru metod leczenia/terapii,
c) innego doradztwa mającego wpływać na jakiekolwiek decyzje i postępowanie Klienta. 

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do domeny internetowej https://www.quantec-terapie.pl jest firma SOLWELO, NIP: 9542339366, REGON: 160358660, telefon +48 66 333 01 88. Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.)
ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.)
ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.) ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

1. Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów umieszczonych w witrynie :  www.quantec-terapie.pl
2. Wszelkie wpisy wyświetlane na niniejszej witrynie podlegają ochronie.
3. Użycie lub niewłaściwe użycie tych wpisów lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.
4. Interesant, odwiedzający stronę może przeglądać materiały dla własnej rozrywki i informacji.
5. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia przez firmę SOLWELO NIP: 9542339366 REGON: 160358660, telefon +48 66 333 01 88.
6. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.
7. Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.
8. Generowane przez Urządzenie Quantec treści mogą być objęte prawami autorskimi i nie należy ich kopiować, przetwarzać i rozpowszechniać bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy
2. Strona https://www.quantec-terapie.pl opracowana głównie na podstawie informacji ze strony producenta: https://www.quantec.eu
3. Nie odpowiadamy za zawartość linków zewnętrznych. Za treść tych linków odpowiadają wyłącznie ich właściciele
4. Zaznaczamy, że informacje zawarte na stronie www.quantec-terapie.pl mogą nie być potwierdzone naukowo.

Usługodawca przetwarza informacje. Wśród tych informacji są dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne Rozporządzenie lub RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia uprzejmie informujemy Państwa, że:

Administratorem Państwa danych jest firma SOLWELO NIP: 9542339366 REGON: 160358660, telefon +48 66 333 01 88. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Zgodnie z art. 37 ust.1 lit. C rozporządzenia administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora ochrony danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, wraz z przesłaniem przez Panią/Pana swoich danych i załączników do wykonania analizy (fotografie). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania przyczyn biznesowych, bądź do złożenia przez Pana/Panią wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać kontaktując się z firmą SOLWELO NIP: 9542339366 REGON: 160358660 drogą elektroniczną pod adresem: quantec.terapie@gmail.com

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2. żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5. żądania przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt firmą SOLWELO NIP: 9542339366 REGON: 160358660 drogą elektroniczną pod adresem: quantec.terapie@gmail.com

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby wykonać analizę oraz terapię alternatywną.
2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody, którą może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie.

Profilowanie w celach marketingowych – firma SOLWELO NIP: 9542339366 REGON: 160358660 informuje, że nie dokonuje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych i nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy: imienia i nazwiska, a przesyłając je wyrażają Państwo zgodę na Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych. Dane osobowe podane w Formularzu Zgłoszeniowym będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zgłoszenia, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie Polityka Prywatności i będą usunięte natychmiast po zakończeniu wykonywania usługi.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji użytkownika serwisu;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają:
przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Operator serwisu informuje że:

1. Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu.
2. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? To użytkownik decyduje o zapisywaniu bądź nie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki. W każdej przeglądarce konfiguruje się to osobno:
Firefox: Opcje > Prywatność
Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści
Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) > Zaawansowane
Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
Przepisy art. 173 ustawy „ Prawo telekomunikacyjne” obowiązujące od 22 marca 2013 roku zobowiązują do poinformowania o możliwości rezygnacji z zapisywania danych w plikach przeglądarki.