Słowinik
Klient – osoba zgłoszona/korzystająca z Analizy/Terapii Quantec
Operator urządzenia Quantec – osoba operująca urządzeniem Quantec w celu wykonywania Analizy/Terapii

Urządzenie Quantec – system instrumentalnej biokomuniacji kwantowej do Analizy/Terapii

Analiza i Terapia Quantec
1. Wykonanie i przebieg Analizy/Terapii odbywa się zdalnie (na odległość) i nie wymaga osobistej wizyty w gabinecie.
2. Analiza/Terapia Quantec wykonywana przez Operatora Urządzenia Quantec nie wykracza poza oprogramowanie i działanie radionicznego systemu Biokomunikacji Instumentalnej Quantec. 
3. Działanie Urządzenia Quantec opiera się na zjawiskach fizyki kwantowej. Zjawiska fizyki kwantowej są ogólnie przyjęte przez naukę głównego nurtu (przykład: Inżynieria kwantowa/Mechanika kwantowa) i programy badawcze środowisk naukowych (przykład: Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju CORDIS)
4. Operator Urządzenia Quantec wykonuje Analizę/Terapię zgodnie z oprogramowaniem systemowym Biokomunikacji Instumentalnej Quantec. 
5. Urządzenie Quantec nie jest produktem medycznym (nie ma przeznaczenia medycznego) i jego działanie różni się od tego typu urządzeń.
6. Analiza Quantec nie jest badaniem laboratoryjnym i nie jest specjalistycznym konwencjonalnym badaniem medycznym.
7. Terapia Quantec nie jest leczeniem medycznym w rozumieniu medycyny konwencjonalnej.
8. Operator urządzenia Quantec nie jest specjalistą w dziedzinie medycyny konwencjonalnej, nie udziela konsultacji medycznej, nie zmienia dawkowania leków medycznych zażywanych przez klienta i nie stosuje żadnych działań/metod wpływających na jakiekolwiek decyzje klienta w związku z jego leczeniem medycznym i nie bierze odpowiedzialności za wszelkie poczynania klienta.
9. Objawów chorobowych, złego samopoczucia psychicznego, jakichkolwiek problemów zdrowotnych, urazów i innych dolegliwości organizmu nie wolno lekceważyć i należy zgłosić się do szpitala lub lekarza w celu uzyskania prawidłowej pomocy medycznej.
10. Poprawa samopoczucia i stanu zdrowia przy zastosowaniu Terapii Quantec może przyczyniać się do zmniejszenia/zmiany/wykluczenia środków farmakologicznych, lecz wszelkie zmiany dawkowania i przyjmowania leków farmakologicznych i przebiegu leczenia medycznego powinny następować jedynie pod opieką lekarza prowadzącego. Nie należy bagatelizować wytycznych związanych z podjętym konwencjonalnym leczeniem medycznym.

Płatności
1. Za usługę umożliwiona jest płatność przelewem.
2. Za wybraną usługę, Klient może dokonać płatności zgodnie z cennikiem podstawowym i z comiesięcznym decydowaniem o przedłużaniu Terapii Quantec.
3. Za wybraną usługę, Klient może dokonać płatności wybierając formę abonamentową, decydując się do regulowania płatności rozłożonej na określony w pakiecie okres czasu. Klient przyjmuje dobrowolnie, że przysługuje mu możliwość wcześniejszej rezygnacji z zadeklarowanego okresu terapeutycznego z miesięcznym wypowiedzeniem abonamentu.
4. Wpłaty za przedłużenie/usługę abonamentową, należy dokonać maksymalnie do 20-tego dnia miesiąca obejmującego przedłużenie/usługę abonamentową.
5. Realizacja usługi analizy,  opracowania programu terapeutycznego, nastąpi w terminie od 3-21 dni roboczych, po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie bankowym.
6. Zwrot środków pieniężnych możliwy jest tylko w przypadku nie wykonanej jeszcze usługi Analizy/Terapii i zostanie przekazany w terminie do 14 dni na konto bankowe wskazane przez Klienta.
7. Klient dokonujący płatności zgodnie z cennikiem podstawowym, powiadomi w wiadomości e-mailowej wysłanej na adres: quantec.terapie@gmail.com o chęci zakończenia Terapii Quantec i uczyni to do końca trwającego miesiąca. Inaczej Terapia będzie przedłużona i będzie wymagała opłacenia następnego miesiąca terapii.

Wymogi
2. Klient nie podlega częściowemu ani całkowitemu ubezwłasnowolnieniu (w pełni korzysta ze swoich praw decydowania o sobie i swoim życiu – bez wpływu osób postronnych). Klient bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje decyzje związane z podjętymi metodami terapii/leczenia.
3. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej/niepełnosprawnej na Analizę/Terapię Quantec wynika z dobrowolnej decyzji opiekuna prawnego z nieograniczoną władzą rodzicielską/pełnią władzy opiekuńczej.

Pozostałe
1. Zaakcentowanie/zatwierdzenie niniejszego Regulaminu rozpoczyna się w momencie zrealizowania płatności na poczet usługi/przesłania fotografii osoby zgłaszanej na analizę/udostępniania danych osoby zgłaszanej na Analizę/Terapię Quantec
2. Szersze informacje o urządzeniu Urządzeniu Quantec uzyskać można kontaktując się z producentem: Quantec GmbH
3. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zgłoszenia, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie Polityka Prywatności i będą usunięte natychmiast po zakończeniu wykonywania usługi.

Podmiotem wyłącznie uprawnionym do domeny internetowej https://www.quantec-terapie.pl jest firma SOLWELO, NIP: 9542339366, REGON: 160358660, telefon +48 66 333 01 88. Dostęp do niniejszej strony i korzystanie z niej podlegają niżej podanym warunkom oraz odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.)
ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. zm.)
ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003r. Nr 503 poz.1503 z późn. zm.) ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

1. Bezwzględny zakaz kopiowania materiałów umieszczonych na blogach: Quant’owy Wymiar Wszechświata umieszczonych w witrynie :  www.quantec-terapie.pl
2. Wszelkie wpisy wyświetlane na niniejszej witrynie podlegają ochronie.
3. Użycie lub niewłaściwe użycie tych wpisów lub jakichkolwiek elementów treści niniejszej strony jest stanowczo zakazane.
4. Interesant, odwiedzający stronę może przeglądać dla materiały dla własnej rozrywki i informacji.
5. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia przez firmę SOLWELO NIP: 9542339366 REGON: 160358660, telefon +48 66 333 01 88.
6. Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze.
7. Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.

1. Generowane przez Urządzenie Quantec treści mogą być objęte prawami autorskimi i nie należy ich kopiować, przetwarzać i rozpowszechniać bez wcześniejszej pisemnej zgody Usługodawcy
2. Strona https://www.quantec-terapie.pl opracowana głównie na podstawie informacji ze strony producenta: https://www.quantec.eu
3. Nie odpowiadamy za zawartość linków zewnętrznych. Za treść tych linków odpowiadają wyłącznie ich właściciele
4. Zaznaczamy, że informacje zawarte na stronie www.quantec-terapie.pl mogą nie być potwierdzone naukowo.

Usługodawca przetwarza informacje. Wśród tych informacji są dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Ogólne Rozporządzenie lub RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia uprzejmie informujemy Państwa, że:

Administratorem Państwa danych jest firma SOLWELO NIP: 9542339366 REGON: 160358660, telefon +48 66 333 01 88. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Zgodnie z art. 37 ust.1 lit. C rozporządzenia administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora ochrony danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, wraz z przesłaniem przez Panią/Pana swoich danych i załączników do wykonania analizy (fotografie). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania przyczyn biznesowych, bądź do złożenia przez Pana/Panią wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać kontaktując się z firmą SOLWELO NIP: 9542339366 REGON: 160358660 drogą elektroniczną pod adresem: quantec.terapie@gmail.com

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2. żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5. żądania przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt firmą SOLWELO NIP: 9542339366 REGON: 160358660 drogą elektroniczną pod adresem: quantec.terapie@gmail.com

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby wykonać analizę oraz terapię alternatywną.
2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody, którą może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie.

Profilowanie w celach marketingowych – firma SOLWELO NIP: 9542339366 REGON: 160358660 informuje, że nie dokonuje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych i nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych dotyczy: imienia i nazwiska, a przesyłając je wyrażają Państwo zgodę na Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zgłoszenia, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie Polityka Prywatności i będą usunięte natychmiast po zakończeniu wykonywania usługi.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji użytkownika serwisu;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają:
przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Operator serwisu informuje że:

1. Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu.
2. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? To użytkownik decyduje o zapisywaniu bądź nie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki. W każdej przeglądarce konfiguruje się to osobno:
Firefox: Opcje > Prywatność
Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści
Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (pozwala wybrać różne poziomy ochrony) > Zaawansowane
Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
Przepisy art. 173 ustawy „ Prawo telekomunikacyjne” obowiązujące od 22 marca 2013 roku zobowiązują do poinformowania o możliwości rezygnacji z zapisywania danych w plikach przeglądarki.